Weighing shea butter

Weighing 3 ounces of Shea butter